EFNs logo


ÅPENT BREV TIL JUSTISMINISTER HANNE HARLEMElektronisk Forpost Norge (EFN)
c/o Bjørn Remseth
Odinsgate 13
N-0266 OSLO

Justisminister Hanne Harlem
Det Kgl. Justisdepartement
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Oslo, 31. mai 2000

Justisminister,

Dine uttalelser, slik de er referert i VG 30. mai, om den såkalte DVD-saken har vakt stor oppsikt i det norske informatikkmiljøet.

Vi er forbløffet over at en justisminister kan uttale at det Jon Johansen ("DVD-Jon") har gjort "er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet".

Vi minner om at Jon Johansen ikke er dømt, og at saken er under behandling i rettsvesenet. Vi oppfatter det som et klart overtramp at du i forkant av denne behandlingen tar et slikt offentlig standpunkt. Vi oppfatter dine uttalelser som en klar forhåndsdømming av Jon Johansen, og vi frykter at dine uttalelser vil være til skade for en uhildet og rettferdig rettsprosess.

Vi minner videre om den juridiske betenkning som er foretatt av professor dr. juris Jon Bing.<1> Denne betenkning munner ut i at Jon Johansens dataprogram havner i en strafferettslig gråsone, og at resultatet av den kommende rettssak på ingen måte er gitt. EFN vil generelt advare mot at man i iveren etter å beskytte rettighetshaverne legitime interesser fratar allmennheten dens like legitime interesse i å utnytte åndsverk i overensstemmelse med åndsverkslovens kapittel 2. Vi viser i denne sammenheng til vår høringsuttalelse til endring av strl. § 262.<2>

Etter vårt syn er det av hensyn til den forestående rettssak helt nødvendig at justisministeren korrigerer sine uttalelser i DVD-saken. At justisministeren uttaler seg om en nært forestående rettsprosess er et overtramp som må rettes opp, i tillegg til den belastning dette er for Jon Johansen selv.

<1>Tilgjengelig på web:
http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/Video/DeCSS_prosecutions/Johansen_DeCSS_case/20000125_bing_johansen_case_summary.html
http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/Video/DVDCCA_case/20000118_bing_norway_law_decl.html

<2>Tilgjengelig på web:
http://www.efn.no/paragraf262-2000.html

Med vennlig hilsen

Bjørn Remseth
(Leder, EFN)


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/brev01.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     10. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you