EFNs logo

Vedtekter for EFNU

Vedtatt på generalforsamling 2. april 2003
Med endringer av 28. april 2004, 1. november 2005, 21. april 2006, (2 mai 2006), 27. februar 2007, 14. februar 2008 og 25. april 2012.

§ 1. Konstitusjon

 1. Foreningens navn er "Elektronisk Forpost Norge Ungdom". På engelsk brukes betegnelsen "Electronic Frontier Norway Youth". Navnet forkortes EFNU.
 2. Foreningen er partipolitisk uavhengig.
 3. Foreningens driftsår er identisk med kalenderåret.
 4. Foreningen er ungdomslaget til EFN, Elektronisk Forpost Norge.
 5. Om en underforening av EFNU har forbrutt seg mot EFNUs formål kan EFNUs styre vedta at underforeningen ikke får bruke navnet EFN/EFNU.

§ 2. Formål

 1. EFNU er opptatt av medborgerskap og juridiske rettigheter, personvern, samt tekniske, politiske og kulturelle aspekter ved datastøttet kommunikasjon såsom Internett og arbeider for åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett. EFNU støtter og bidrar til EFNs arbeid, spesielt rettet mot ungdom. EFNU er forpliktet til å følge EFNs formål.

§ 3. Medlemskap

 1. Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter EFNs formål samt at man betaler kontingent.
 2. Medlemskap fornyes en gang i året.
 3. Styret kan vedta å ekskludere medlemmer som styret anser skader foreningens formål eller styret anser misbruker tillit.

§ 4. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er EFNUs høyeste organ, men kan ikke gjøre vedtak som er i strid med EFNs formål.
 2. Det skal avholdes minst en generalforsamling i hvert driftsår.
 3. Generalforsamlingen ledes av en ordstyrer og refereres av en referent, begge valgt ved åpningen av møtet.
 4. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst to uker før generalforsamlingen. Dagsorden og endringsforslag skal sendes ut minst en uke før generalforsamlingen.
 5. Den ordinære årlige generalforsamling skal behandle følgende saker:
 6. Generalforsamlingens vedtak trer vanligvis i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet.
 7. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 10 % av medlemmene krever det. Styret kan ved styrevedtak vedta å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Votering

 1. Stemmerett har den som har meldt seg inn i foreningen.
 2. Personer som var registrert som medlemmer av EFNU tre måneder før generalforsamlingen kan stemme uten å være til stede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest dagen før generalforsamlingen.
 3. Voteringen skal være hemmelig hvis en eller flere av de stemmeberettigede forlanger det.
 4. Ved personvalg forlanges mer enn 50 % flertall av avgitte stemmer.
 5. Ved vedtektsendringer forlanges:
 6. Ved andre avstemninger forlanges mer enn 50 % flertall av de avgitte stemmer.
 7. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme, unntatt ved personvalg, da omvalg foretas.

§ 6. Styret

 1. Styret består av minst en styreleder og en kasserer (to personer). Generalforsamlingen eller styret kan fordele andre verv. I tillegg oppnevnes et styremedlem av og fra EFNs styre.
 2. Styremedlemmene sitter fra en generalforsamling til den neste.
 3. De generalforsamlingsvalgte styremedlemmer kan tre ut av styret ved å utpeke sin etterfølger. De andre styremedlemmene kan enstemmig oppnevne en annen, og om enstemmighet ikke oppnås tiltrer den utpekte etterfølgeren vervet.
 4. Styret leder foreningens virksomhet i driftsåret i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
 5. Styret fører medlemsregister.
 6. Styrevedtak skjer ved absolutt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 7. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til foreningen besvares innen rimelig tid.
 8. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om foreningens alminnelige forhold.
 9. Styret kan melde EFNU inn og ut av paraplyorganisasjoner.
 10. EFNUs styre kan gjøre redaksjonelle endringer, dvs. endringer uten effekt for vedtektenes intensjon. Slike endringer må presenteres under eget punkt under påfølgende generalforsamling.

§ 7. Økonomi

 1. EFNU har en medlemskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Kontingentens størrelse skal ikke være avskrekkende for ungdom.
 2. EFNU kan motta uforpliktende gaver.
 3. EFNU kan motta eller delta i ulike støtteordninger.
 4. EFNU kan utgi publikasjoner, pamfletter, brosjyrer og annet, eller spre informasjon på annen måte, alene eller i samarbeid med EFN.
 5. To styremedlemmer i fellesskap har signatur.
 6. Styreleder og økonomiansvarlig har prokura hver for seg.
 7. Prokura er begrenset til et rimelig beløp av disponibel sum, maximum 10% av årsinntektene eller 10 000 kroner, avhengig av hva som er minst. Større summer kan godkjennes ved styrevedtak.

§ 8. Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom minst 75 % av foreningens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til generalforsamling.
 2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på generalforsamlingen.
 3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av foreningen tilfalle et formål i overensstemmelse med foreningens formål, som bestemt av siste generalforsamling.


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/ungdom/efnu-vedtekter.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert 25. april 2012.