EFNs logo

ÅPENT BREV TIL NRK:

BEGÅR NRK ET BRUDD PÅ SINE PLIKTER
SOM ALLMENNKRINGKASTER VED Å SATSE
ENSIDIG PÅ LUKKET, PROPRIETÆR TEKNOLOGI
FOR RADIOSENDINGER OVER INTERNETT?Elektronisk Forpost Norge (EFN)
c/o Bjørn Remseth
Krangeveien 17
1450 Nesoddtangen


NRK                                                                                                     Oslo, 12.12 2001
v/ Kringkastingssjef John G. Bernander
Bjørnstj. Bjørnsons plass 1
0340 Oslo


Et medlem i borgerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge bruker Linux som plattform på sin datamaskin. Han har uttrykt sin bekymring for å miste tilgangen til sendingene fra allmennkringkasteren NRK. Vi gjengir her den relevante delen av svaret fra NRK:

Jeg beklager at du ikke er så begeistret for IE og Windows Media. Som Linux-bruker er du dessverre i et lite mindretall (under én prosent av våre brukere er Linux-brukere), og vi må se hen til det store flertall av våre brukere (IE står for langt over 90 prosent). Vi har tatt en beslutning om å satse på Windows Media som format for lyd/videoklipp framover. Fortsatt har vi en del lydklipp i Real Audio og Mp3 liggende, men retningen vi går i heter nok Windows Media.

Windows Media Player er et lukket, proprietært <1> format som kun kan brukes på Windows-plattformen, sammen med annen programvare fra Microsoft-monopolet.

NRKS ANSVAR SOM ALLMENNKRINGKASTER

Vi har lest loven om kringkasting, og refererer fra Konvergensutvalget (NOU 1999: 26) om allmennkringkastingstilbudet i et konvergensperspektiv:

Begrepet «allmennkringkasting» har ikke et presist innhold. Begrepet er dessuten dynamisk, ved at det tilpasses skiftende ideologiske strømninger og endringer i mediebildet. Det mest eksplisitte uttrykket for en norsk definisjon finner man i konsesjonsvilkårene for TV2, hvor allmennkringkasterbegrepet omfatter tre ulike elementer. For det første gjelder kriteriet om "allmenn tilgjengelighet," ved at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen. For det andre er det en kvantitativ dimensjon, knyttet til at man skal ha daglige nyhetssendinger og en variert programmeny for så vel brede og smale seergrupper. I tillegg omfatter vilkårene en kvalitativ dimensjon, ved at programmene skal styrke norsk språk og kultur.<2>

ALLMENNKRINGKASTING FORUTSETTER LEVERANDØRUAVHENGIGHET

Dette innebærer at medieformatene som brukes av en allmennkringkaster må være plattformuavhengige, noe som bare kan oppnås ved å bruke et åpent format, dvs. et format som ikke forutsetter bruk av bestemte maskinvare- eller programvareplattformer for å kunne anvendes av brukeren.

EFN fastslår at NRK risikerer å trivialisere og svekke allmennkringkastingsbegrepet og dessuten neglisjere språkpolitiske spørsmål gjennom teknisk-administrative vedtak med sterkt uheldige konsekvenser for brukerne.

EFN stiller spørsmål om hvorfor NRK i realiteten påtvinger brukere programvare som ikke støtter standarder som er tilgjengelig på forskjellig brukerutstyr og programvareplattformer. Vi spør videre om NRK er i ferd med å bli et redskap for å hindre konkurranse i databransjen gjennom sendinger som pga. lukket format ikke er tilgjengelig for alle og derfor bryter med norsk lov for allmennkringkastere.

Dersom NRK velger å binde seg til Microsofts dataformat låser de dermed sine kunder til de utstyrs- og programvarekombinasjonene som Microsoft velger å støtte. Dette vil være parallellt med at NRK hadde inngått en allianse med for eksempel Grundig med den konsekvens at kunder som har TV av et annet merke enn Grundig måtte skifte til Grundig for å kunne få med seg Dagsrevyen. Eller om en kunde bare kunne ringe til Telenor-abonnenter ved å kjøpe en telefon som var produsert av Nokia, og ikke fra noen andre telefoner.

ALLMENNKRINGKASTING FORUTSETTER NORSK SPRÅK

EFN reiser spørsmålet om NRK velger vekk muligheten for å bruke en norsk målform ved sin ensidige støtte til en monopoldømt programvareleverandør. Hele 110 ordførere og 463 rektorer har etterlyst elektroniske læremidler på nynorsk, som Microsoft ikke vil levere. Som allmennkringkaster har NRK også et ansvar for å tilgjengeliggjøre sine sendinger med teknologi som støtter begge våre målformer.

ALLMENNKRINGKASTING ER UFORENLIG MED PRIVAT MONOPOLDRIFT

EFN stiller spørsmål om NRK vil betale for (1) påtvunget programutskifting til brukere som må skifte programvareplattform som en direkte følge av at NRK svikter sin rolle som allmennkringkaster, og (2) påtvungne versjonsoppdateringer som følge av Microsofts nye lisenspolitikk der Microsoft, ikke brukerne selv, bestemmer når gamle programversjoner skal oppdateres (og om brukeren i det hele tatt skal få lov til å installere programvaren). Dersom NRKs beslutning blir stående, innebærer dette at lisensbetalingen til NRK blir erstattet av en tvungen lisensavgift til Microsoft.

Vi minner om at Microsoft, som lenge har vært i søkelyset for ulike former for uetisk forretningsførsel, nylig ble dømt for en lang rekke overtredelser av konkurranselovgivningen i USA. Firmaet blir også for tiden gransket av EU-kommisjonen for liknende forhold.

LEVERANDØRUAVHENGIGHET GIR STØRRE MARKEDSANDELER

Vi vil også fremheve at NRK i høy grad befinner seg i en konkurransesituasjon i forhold til andre medier, og av rene konkurransetaktiske hensyn synes det å være en klok disposisjon å konsekvent velge løsninger som tilfredsstiller en så stor del av det nåværende og fremtidige marked som bare mulig. Linux-systemet har et sterkt vekstpotensiale blant et betydelig antall brukere, og det vil være svært uheldig dersom NRK velger bort den raskest voksende gruppen av datamaskinbrukere. I denne forbindelse kan det selvsagt ikke være noe argument hvor mange eller hvor få som per i dag bruker Linux. Forholdet er at dersom institusjoner og tjenesteytere begrenser sine tilbud til brukerne av én bestemt programvareplattform så vil dette fungere som en permanent, selvforsterkende eksklusjonsprosess. En ond sirkel som også låser både brukere og tjenestetilbyder inn i et avhengighetsforhold som på mange måter er lite ønskelig. Det viktigste er at dette overhodet ikke er nødvendig; alternative formater som følger åpne standarder og som dermed er lette å tilpasse alle programvareplattformer eksisterer i dag og det er all grunn til å velge å benytte disse.

I alle tilfelle er det helt vesentlig for en medieaktør som både ønsker å konkurrere mest mulig effektivt og dessuten har til oppgave å være allmennkringkaster, å konsekvent velge åpne standarder som er og vil bli tilgjengelig for alle uansett hvilken maskinvare og programvareløsning man benytter. Poenget er altså ikke at det kreves spesielle særløsninger for minoritetsgrupper som har ulike favoritt-teknologier, men derimot å velge løsninger som er (og alltid vil være) tilgjengelig for alle uavhengig av plattform. På denne bakgrunn virker NRKs nylig publiserte begrunnelse for sine valg<3> underlig og uholdbar.

EFNS ANBEFALINGER

EFN anbefaler NRK å gjøre bruk av åpne medieformater som kan tilpasses til og avspilles på alle plattformer. Noen eksempler på slike er Ogg Vorbis (som bl.a. utprøves av BBC)<4>, Darwin streaming server (Apples open source server)<5>, MPEG og Multicast/Unicast. Sistnevnte er allerede under utprøving av Uninett i Norge, på NRKs egne sendinger<6>, og NRK bør komme mer aktivt med i og støtte dette arbeidet.

Dersom NRK ikke finner å kunne støtte eller basere seg på åpne, plattformuavhengige sendinger bør NRK gi Høyskolen i Østfold og Uninett tillatelse til å kringkaste NRK over hele det norske internettet.

KILDER

<1> http://www.efn.no/hvem-eier-formatet.html
<2> http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/utredninger/NOU/028005-020001/index-hov009-b-f-a.html
<3> http://www.nrk.no/informasjon/1467669.html
<4> http://support.bbc.co.uk/ogg/
<5> http://www.darwin.org/projects/streaming/
<6> http://nrk.hiof.no/uninett/nrk_pa_nett/

Med vennlig hilsen,

Bjørn Remseth
(Leder for EFN)
mobil: 4790 0184
efn-styret@ifi.uio.no
www.efn.no

Kopi til:

Statens Medieforvaltning
v/ dir. Ivar Andenæs
Pb. 444
1601 Fredrikstad

Kringkastingsrådet
Bjørnstj Bjørnsons pl 1
0340 Oslo

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/nrk-brev-2001.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     14. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you